نظرقربانی در ترکیه
یک هواپیمای ترکیش ایرلاینز شکل نظرقربانی را روی دم هواپیما برای بلاگردانی رسم کرده است

بلاگردان وسیله یا دعایی که باعث دوری شر از کسی شود. در واقع نوعی خرافه می‌باشد. مثلاً در ترکیه نظرقربانی بطور وسیعی برای جلوگیری از چشم زخم استفاده می‌شود.

در ایران

بلاگردان در فرهنگ فارسی معین به صورت زیر تعریف شده است: «(بَ. گَ) [ ع . ] (ص فا) ۱ - دفع کنندة بلا. ۲ - حافظ. ۳ - چیزی که بلا را از آدمی دور گرداند، صدقه، قربانی» روش‌های دیگر بلاگردانی در ایران لال شیش؛ چوب بلاگردان، تیر آرش می‌باشد.

جستارهای وابسته