بار نام یکایی برای کمیت فیزیکیِ فشار، معادل ۱۰۰ کیلوپاسکال و تقریبا معادل فشار یک جو است.

این یکا در زمره واحدهای سیستم بین‌المللی و همچنین سی‌جی‌اس قرار ندارد اما از واحدهای پذیرفته‌شده با اس‌آی است. بار در کشورهای اروپایی کاربرد زیادی دارد و علت آن اختلاف حدود یک‌درصدی با فشار اتمسفر زمین است.

بار نخستین بار به‌وسیله هواشناس انگلیسی، ویلیام نایپرشاو در سال ۱۲۸۸ خورشیدی مطرح شد.

نماد

نام بار برگرفته از واژه یونانی βάρος به معنای وزن است.نماد این واحد فیزیکی bar و واحدهای مشتق از آن نیز به شکل مشتقات bar خوانده می‌شوند.

مثال: Kbar کیلوبار، Mbar مگابار، cbar سانتی‌بار


تبدیل‌ها