کالیفرنیماینشتینیمفرمیم
Ho

Es

(Uqe)
ظاهر
silver-colored
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد اینشتینیم، Es، 99
تلفظ به انگلیسی ‎/aɪnˈstaɪniəm/‎
eyen-STYE-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]], ۷, f
جرم اتمی استاندارد (252) g·mol
آرایش الکترونی [Rn] 5f 7s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 8.84 g·cm
نقطه ذوب 1133 K, 860 °C, 1580 °F
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 3, 4
الکترونگاتیوی 1.3 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 619 kJ·mol
متفرقه
مغناطیس paramagnetic
عدد کاس 7429-92-7
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های اینشتینیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Es syn 471.7 d α 6.760 Bk
ε 1.260 Cf
β 0.480 Fm
Es syn 20.47 d SF - -
α 6.739 Bk
Es syn 275.7 d ε 0.654 Cf
β 1.090 Fm
α 6.628 Bk
Es syn 39.8 d β 0.288 Fm
α 6.436 Bk
SF - -

اینشتینیوم (Einsteinium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Es و عدد اتمی آن ۹۹ است.

نام این عنصر به افتخار آلبرت اینشتین روی آن نهاده شده است .

خواص فیزیکی عنصر اینشتینیم: