الیکایی ممکن است به یکی از مفاهمی زیر اشاره داشته باشد: