القا فرایند ایجاد ایده ها، نگرش، شناخت یا روش‌شناسی حرفه‌ای (دکترین را ببینید) به ذهن یک فرد است. انسان‌ها حیواناتی اجتماعیند که پیش زمینهٔ فرهنگ به طور ناگزیر بر آنان اثر دارد و بدین ترتیب درجاتی از القائات در رابطهٔ کودک-والد به طور ضمنی وجود دارد، و کارکردی حیاتی در شکل دادن به اجتماعات پایداری دارد که ارزش‌های مشترکی دارند.

در پیش زمینهٔ سیاسی، القائات اغلب به عنوان ابزاری برای مبارزه طبقاتی مورد تحلیل قرار می‌گیرد، که در آن نهادهای دولت برای حفظ وضع وجود «در حال توطئه» دانسته می‌شوند.

جستارهای وابسته