اسید آلی ترکیبی آلیست که دارای خاصیت اسیدی باشد.کربوکسیلیک اسیدها مهمترین دسته از اسید‌های آلی هستند که شامل گروه کربوکسیل ( –COOH) می‌باشند.همچنین ترکیبات شامل گروه عاملی ( –SO۲OH) اسیدهای آلی قوی محسوب می‌شوند و الکل‌ها (–OH) دارای خاصیت اسیدی ضعیف هستند.برخی از شناخته شده ترین اسیدهای آلی عبارت اند از:

جستارهای وابسته

برای مطالعه بیشتر