ارژنگ دیو
نگاره ارژنگ در شاهنامه تهماسبی
اطلاعات کلی
نام ارژنگ‌
منصب سالار مازندران
شـاه مازندران
لفب ارژنگ سالار
سایر اطلاعات
دوران کیکاووس
جدال با رستم
نتیجه قتل ارژنگ‌دیو

ارژنگ دیو در داستان هفت خوان رستم در شاهنامه، یکی از دیوان مازندران و از سرداران دیو سپید است. رستم در خوان ششم از هفت خوان رستم به اردوگاه او حمله کرد و او را کشت.

ارژنگ در شاهنامه

رستم در سفر مازندران یا همان هفت‌خوان رستم، در خان پنجم رخش را به دشت پر گیاه رها کرده خود بخواب رفت، در میانه خواب دشت‌بان اسب او را دیده و آمد تا رستم را تنبیه‌ کند. امّا رستم گوش‌های او را کف دستش گذاشت و روانه کرد. در آن سامان مرزبان اولاد بود که دشت‌بان پیش او آمده شکایت از رستم نمود و اولاد با سوارانش تک رستم آمد تا او را دستگیر نماید ولی خود گرفتار و بلد راه رستم گشت. در خوان ششم اولاد رستم را به اردوگاه ارژنگ‌دیو رهنمون ساخته است:

یکی مغفری خسروی بر سرش خوی آلوده ببر بیان در برش
به ارژنگ سالار بنهاد روی چو آمد بر لشکر نام‌جوی
یکی نعره زد در میان گروه تو گفتی بدرّید دریا و کوه
برون آمد از خیمه ارژنگ‌دیو چو آمد به گوش اندرش آن غریو
چو رستم بدیدش بر انگیخت اسپ بیامد بر وی چو آذرگشسپ