سکس امن یا سکس محافظت شده اصطلاحی است که در آن فردی که آمیزش جنسی دارد خود را از بیماری‌های مقاربتی از روش های مختلف من جمله استفاده از کاندوم محافظت می‌کند. نقطه مقابل این امر سکس نا امن یا محافظت نشده‌است که در آن شخص به موارد توصیه شده مثل استفاده از کاندوم و یا استفاده نکردن از مواد مخدر و الکل بی‌اهمیت است. به تعریفی دیگر سکس مراقبت نشده هر نوع تماس جنسی را می‌گویند که در آن شخص از سلامت خود یا شریک جنسی خود مطلع نباشد. در سکس امن، مشکل از این جا حاصل می‌شود که آگاهی از سلامت خود یا دیگران به راحتی میسر نیست. بعنوان مثال؛ در حدود ۹۰ درصد افراد HIV مثبت از آلوده بودن خودشان آگاه نیستند. از طرف دیگر؛ منفی بودن آزمایش ها تشخیصی در ابتدای آلودگی با HIV نمی‌تواند دلیل سالم بودن فرد باشد زیرا نتیجه این آزمایش ها در اوایل دوره آلودگی معمولاً منفی می‌باشد. برای آگاهی از سلامت افراد باید به رفتارهای آنها توجه کرد. اگر فردی از رفتارهای پرخطر آگاهی داشته باشد بهتر می‌تواند درباره سلامت خود یا شریک جنسی خود داوری کند. داشتن رفتارهای پرخطراحتمال آلودگی به HIV و سایر عفونت‌های آمیزشی را افزایش می دهد.

رفتارهای جنسی پرخطر

  • داشتن شرکای جنسی زیاد
  • تماس‌های جنسی نامتعارف (تماس مقعدی و سکس دهانی)
  • خشن بودن در زمان تماس جنسی
  • مصرف الکل، مواد مخدر و یا روانگردان پیش از برقراری سکس
  • تماس جنسی محافظت نشده (عدم استفاده از کاندوم)