آشنایی با علوم اسلامی نام کتابی است از مجموعه درس‌گفته‌های مرتضی مطهری. این کتاب، نخست در سه جلد به چاپ رسید، اما بعد در یک جلد هم به چاپ آراسته شد.

جلدهای سه‌گانه

  1. جلد اول شامل: آشنایی با منطق و آشنایی با فلسفه؛
  2. جلد دوم شامل: آشنایی با عرفان و آشنایی با کلام و آشنایی با حکمت عملی؛
  3. جلد سوم شامل: آشنایی با اصول فقه و آشنایی با فقه.

  • آشنایی با علوم اسلامی، مرتضی مطهری، کتابخانۀ الکترونیکی صافّات.