آبزیان به جاندارانی، چه مهره‌دار و چه بی‌مهره گفته می‌شود که تمام یا بخشی از عمرشان را در آب زندگی می‌کنند.

آبزیان مهم

آبزیان شناخته‌شده‌تر عبارت‌اند از:

جستارهای وابسته